Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola německo-českého porozumění Thomase Manna, o.p.s.

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Shromáždění německých spolků v České republice, z.s., IČ: 46745122

Škola je zaregistrována v Rejstříku škol MŠMT s RED_IZO: 610380109

Zřizovací listina je uložena a k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Organizační složky školy:

  • Základní škola
  • Školní družina
 • Školní výdejna (jídelna)

Ředitelka o.p.s.:

 • Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
 • Kontakty školy: 283 881 850

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Střížkovská 32/27, 180 00 Praha 8

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Chabařovická 1125/4, 180 00 Praha 8

4.3 Úřední hodiny

po, út, st: 9-12, st: 15-16, (dle předchozí domluvy i déle, případně jiný den)

4.4 Telefonní čísla

+420 725 321 081

Sekretariát: +420 283 882 581

Infocentrum/družina: +420 721 580 875

Kontakty na zaměstnance 

4.5 Adresa internetových stránek

https://www.zsncp.cz/ 

4.6 Adresa podatelny

Střížkovská 32/27, 180 00 Praha 8

4.7 Elektronická adresa podatelny

 podatelna@gtmskola.cz

4.8 Datová schránka

xinv3qv

5. Případné platby lze poukázat

HLAVNÍ ÚČET ŠKOLY - 2000001731/8040

6. IČO

257741797

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

8.2 Rozpočet

Úřední deska

9. Žádosti o informace

 • Osobně v kanceláři ředitelky školy
 • Telefonicky na 283 882 581
 • Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta a nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto 
 • poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 • Formulář písemné žádosti můžete doručit:
 • poštou na adresu Střížkovská 32/27, 180 00 Praha 8
 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

10. Příjem podání a podnětů

  • Osobně v kanceláři  ředitelky školy na adrese: Chabařovická 1125/4, Praha 8
  • Telefonicky na čísle na 283 882 581
  • Elektronicky (e-mailem) na adresu  podatelna@gtmskola.cz
 • Poštou na adresu Střížkovská 32/27, 180 00 Praha 8

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav
 • Zákon č. 110/2018 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Podrobněji zde: http://gymnaziumtm.cz/files/dokumenty/prehled-nejdulezitejsich-predpisu.pdf

11.2 Vydané právní předpisy

Škola nevydává žádné právní předpisy.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Poskytování informací

Poznámka

1

Kopírování na kopírovacích strojích

A4 jednostranné

10

2

Tisk

A4 černobílé

10

3

 

A4 barevné

15

4

Kopírování na magnetické nosiče

CD, DVD, flash disk

100

5

Telekomunikační poplatky

 

Dle platných tarifů

6

Poštovné a jiné poplatky

 

Dle platných tarifů

7

Nahlížení do spisů a vnitřních školních

dokumentů

 

zdarma

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Není.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Není.

13.2 Výhradní licence

Není.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2022

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2021