Činnost školské rady

Činnost školské rady lze rozdělit na

1) činnost schvalovací
2) činnost projednací
3) činnost navrhovací

Školská rada schvaluje:

 • výroční zprávu činnosti školy,
 • školní řád,
 • v případě středních a vyšších odborných škol stipendijní řád,
 • pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.

Výroční zprávu předkládá ředitel školy školské radě ke schválení do 15. října (§ 7 odst. 2 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv).

V praxi základních a středních škol jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách uvedena ve školním řádu, neboť to vyžaduje § 30 odst. 2 školského zákona. Proto v těchto případech školská rada schvaluje jen jeden dokument.

Školská rada:

 • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, od 1. 1. 2012 již nemá kompetenci se vyjadřovat k rozboru hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Školská rada:

 • navrhuje změny školního a stipendijního řádu,
 • navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

S účinností od 1. 5. 2015 bylo zrušeno oprávnění školské rady navrhnout zřizovateli odvolání ředitele veřejné školy a tím přímo založit důvod opravňují zřizovatele tak učinit. Tato pravomoc ukázala jako neúměrná ostatním pravomocem a odpovědnosti školské rady.

Podle § 168 odst. 2 školského zákona je ředitel školy povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy (§ 28 školského zákona). Oprávnění k přístupu k informacím o škole má školská rada jako orgán školy, tj. předseda školské rady.

Školská rada má právo pouze na informace, které se týkají toho druhu školy, při kterém je zřízena.

I při poskytování informací školské radě je ředitel školy povinen dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zdroj informací: https://www.rizeniskoly.cz/pracovni-situace/cinnost-skolske-rady.zs-222.html

Důležité dokumenty:

Volební řád

Jednací řád

Volební listina

Zápis z prvního jednání školské rady 20.3.2024

Členové rady jsou voleni na 3 roky, funkční období nové školské rady bude
únor 2024 - únor 2027.

Za zákonné zástupce byli ve volbách zvoleni 2 členové rady:
Jan Pícha a Leoš Čermák.

Za pedagogické pracovníky byly zvoleny 2 členky rady:
Ivana Kundrátová a Kristýna Machová.

Za zřizovatele (za správní radu) byli zvoleni 2 členové rady: 
Hana Chlumská a Tomáš Zatloukal.

Pro komunikaci se členy školské rady používejte prosím e-mailovou adresu: skolskaradazs@gtmskola.cz

Předsedkyní školské rady byla zvolená Kristýna Machová a místopředsedou Jan Pícha.